Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

01.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
01.2. RVS-woonwinkel.nl heeft de meeste producten doorgaans niet op voorraad. Het aannemen van aanbiedingen of het doen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt of te wel ermee akkoord gaat. RVS-woonwinkel.nl heeft het recht de levering en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Dit zal echter geen gevolgen hebben voor bestaande overeenkomsten. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan pas na schriftelijke mededeling en schriftelijke goedkeuring van RVS-woonwinkel.nl worden geweken en dat de overige bepalingen van kracht blijven.
01.3. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van levering, wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer RVS-woonwinkel.nl het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen.
01.4. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod door de klant op het moment dat de klant dit bevestigd. Dit gebeurd doorgaans nadat de klant het elektronische bestelproces heeft doorlopen en de bestelling heeft afgerond. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door RVS-woonwinkel.nl schriftelijk of per mail zijn vastgelegd. RVS-woonwinkel.nl zal de overeenkomst bevestigen per email aan het door u opgegeven email adres. Indien RVS-woonwinkel.nl de overeenkomst niet per email bevestigd, heeft de koper het recht de overeenkomst direct te ontbinden.
01.5. RVS-woonwinkel.nl is gerechtigd enkel gemotiveerd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RVS-woonwinkel.nl dit gemotiveerd mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.
01.6. Voor alle aanbiedingen en bestellingen en overeenkomsten die via RVS-woonwinkel.nl zijn gegaan gelden deze voorwaarden.
01.7. Bij vragen, opmerkingen of klachten zal RVS-woonwinkel.nl binnen 2 werkdagen een volledig ingevulde e-mail, voorzien van een duidelijke vraagstelling, beantwoorden.
01.8. U kunt voor producten niet vermeld op de website via e-mail vrijblijvend een offerte aanvragen. In de meeste gevallen kunnen wij dan het product alsnog leveren.
01.9. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voorvloeien uit de wet(of de verkoopovereenkomst). RVS-woonwinkel.nl is niet aansprakelijk voor eventuele kennelijke schrijf- , type- en/ of plaatsingsfouten en kan de verkoopovereenkomst op grond van deze voorwaarde ontbinden. RVS-woonwinkel.nl is gerechtigd om al haar voorwaarden, evenals de inhoud van haar internetsite zonder enige aankondiging te wijzigen. De voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden. U kunt deze voorwaarden ook opslaan en/of printen.

Garantie

02.1. Op alle producten aangekocht bij RVS-woonwinkel.nl verlenen wij mimimaal fabrieksgarantie. De termijn van de garantieperiode word aangegeven bij het product zelf op deze site en op de factuur. Eventuele documentatie zal met de producten worden meegeleverd.
02.2. Bij een defect of storing bij televisies vanaf 32 inch in de garantieperiode wordt het desbetreffende product voor u aangemeld door ons bij de servicedienst van de fabrikant en een huisservice verzoek ingediend.
02.3. Bij een defect of storing bij alle overige producten in de garantieperiode moet u het product opsturen naar RVS-woonwinkel.nl of deze langs brengen in ons Experience Center.
02.4. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, of gebruik voor andere dan normale doeleinden, of van buitenkomende oorzaken, zoals brand of waterschade, of als de garantieperiode is verstreken. Het product wordt wel aangenomen en ter reparatie aan de fabriek aangeboden, maar de kosten die hieruit voortvloeien en transport worden in rekening gebracht bij de consument. Wij zullen u eerst mededelen dat het defect niet onder enige garantiebepalingen valt en het product ter reparatie zal worden aangeboden. U kunt dan al dan niet akkoord te gaan met de eventuele reparatie en de kosten die daarmee gemoeid zijn.
02.5. RVS-woonwinkel.nl conformeert zich aan de garantiebepalingen van de fabrikant van het desbetreffende product.
02.6. De aangeboden (fabrieks)garanties zullen de rechten welke de consument al kan inroepen op basis van het Burgerlijk Wetboek niet beperken.
02.7. U heeft bij RVS-woonwinkel.nl ook de mogelijkheid de garantieperiode uit te breiden naar 5 jaar, deze periode is inclusief de fabrieksgarantie. De voorwaarden van garantie uitbreiding zijn gelijk als de garantiebepalingen vastgesteld door de fabrikant van het desbetreffende product. Informatie hierover vindt u op de website.
02.8. De factuur die u ontvangt bij aanschaf is tevens uw garantiebewijs. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door RVS-woonwinkel.nl aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur. Bij RVS-woonwinkel.nl worden alle facturen op naamgegevens opgeslagen en bewaard en zijn te alle tijde opvraagbaar. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door RVS-woonwinkel.nl aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur. Indien u aanspraak maakt op uw wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit, dient u aan te tonen dat u op een bepaalde dag het betreffende product bij ons heeft afgenomen. De factuur is in ieder geval geldend bewijs.
02.9. Bij een defect in de garantieperiode vult u het storingsformulier en dan nemen wij telefonisch of per mail contact met u op en zullen wij in overleg met u de garantie afhandelen. Wij zullen een defect zo uitvoerig mogelijk in behandeling nemen en het op een zo spoedig en best mogelijke manier voor u oplossen.
02.10. Ook buiten de garantieperiode kunnen wij u hulp bieden bij de reparatie of contact voor ju opnemen met de fabrikant van het desbetreffende product.
02.11. Wij garanderen dat onze producten en diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Levering en transport

03.1. Op de website, telefonisch, per email of mondeling wordt informatie over de levertermijn verstrekt. Wij leveren in ieder geval, behoudens individueel een langere termijn te hebben afgesproken, binnen 30 dagen. U heeft altijd de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien de afgesproken termijn niet gehaald zal worden. Wij brengen u dus geen annuleringskosten in rekening.
03.2. Zodra RVS-woonwinkel.nl kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft RVS-woonwinkel.nl hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de nieuwe verwachte levertijd. U heeft dan ook de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
03.3. RVS-woonwinkel.nl is gerechtigd bestellingen te deelleveren. Nalevering geschiedt op kosten van RVS-woonwinkel.nl. Wij brengen u hiervan op de hoogte.
03.4. Producten worden uitsluitend afgeleverd in Nederland, België en Duitsland.
03.5. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.
03.6. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan RVS-woonwinkel.nl de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. De kosten zullen vooraf worden besproken.
03.7. De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door RVS-woonwinkel.nl bepaald.
03.8. Verzendkosten worden bij het product aangegeven op de productpagina.

Prijzen en betalingen

04.1. De vermelde prijzen van de producten zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief eventuele belastingen of andere heffingen(bijvoorbeeld verwijderingsbijdrage) en exclusief verzend en/of installatiekosten.
04.2. De prijzen van RVS-woonwinkel.nl zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
04.3. Op de website wordt informatie verstrekt over de diverse (elektronische) betaalwijzen.
04.4. Als RVS-woonwinkel.nl na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij voor (verder) te presteren, verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat er een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat RVS-woonwinkel.nl onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, dit naar keuze van RVS-woonwinkel.nl. De beslissing hieromtrent zal gemotiveerd aan de klant worden medegedeeld.
04.5. Door het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van RVS-woonwinkel.nl op de koper onmiddellijk opeisbaar.
04.6. Bij niet of niet tijdige betaling door de koper is deze vanaf de dag waarop de betaling aan RVS-woonwinkel.nl uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigt van 16 procent per jaar. De termijn, als er een afspraak is gemaakt te leveren op rekening, is 5 werkdagen na levering van uw bestelling. Deze termijn staat ook vermeldt op de factuur.
04.7. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die RVS-woonwinkel.nl als gevolg van het door de koper niet nakomen van diens verplichtingen heeft moeten maken.
04.8. In het geval van niet (tijdige) betaling is RVS-woonwinkel.nl bevoegd (verdere) levering zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten inbegrepen.
04.9. Alle prijzen en informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen en RVS-woonwinkel.nl kan de verkoopovereenkomst op grond van deze voorwaarde ontbinden.

Afkoelingsperiode en Herroepingsrecht

05.1. Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 dagen om de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen, u kunt dit binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail te melden aan RVS-woonwinkel.nl. Het product dient u dan retour te sturen binnen 14 dagen na deze melding. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of verbruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden en het juiste product heeft ontvangen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt zal hij het product met allle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking voor zover mogelijk aan RVS-woonwinkel.nl retourneren, conform de door RVS-woonwinkel.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
05.2. Het product moet in originele nieuwstaat (compleet, onbeschadigd) verkeren, de kosten voor het retour verzenden naar RVS-woonwinkel.nl zijn voor rekening van de consument.
05.3. Eventueel al betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 werkdagen aan u terug betaald.
05.4. De afkoelingsperiode geldt niet bij aankopen die speciaal op maat zijn gemaakt (speciaal gemaakte/geassembleerde producten).
05.5. RVS-woonwinkel.nl behoudt zich het recht de geretourneerde producten binnen 14 werkdagen te controleren alvorens het betaalde bedrag voor het product terug te betalen aan de koper.

Geschillen

06.1. Op elke overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, eventuele geschillen die zouden kunnen zijn ontstaan tussen de partijen naar aanleiding van een overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daaruit zullen voortvloeien, voor zover niet anders dan door de wet dwingend voorgeschreven, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen.
06.2. Indien RVS-woonwinkel.nl zich op een beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk of per mail in kennis stellen, de klant heeft het recht om binnen een termijn van vijf weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving van het beding voor een beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen, indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient deze RVS-woonwinkel.nl hiervan schriftelijk of op de hoogte te stellen.
06.3. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Eigendomsbehoud

07.1. Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper de hieraan verschuldigde kosten volledig heeft gedaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
07.2. De koper mag de producten niet, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, afleveren of vreemdgaan.
07.3. Indien het eigendom nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van RVS-woonwinkel.nl c.q. haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.
07.4. Bij niet volledige betaling behoud RVS-woonwinkel.nl het eigendomsrecht en is altijd gerechtigd het geleverde product weer af te (laten) halen en eventuele kosten voor transport en/of in gebruikstelling en/of beschadiging op de koper te verhalen.